Una nova generació d’aplicacions basades en el cloud i en microserveis

Creiem en les arquitectures basades en microserveis per facilitar el desacoblament, la reutilització dels serveis, la interoperabilitat i l'escalat de les aplicacions.

Incorporem DevOps en totes les fases del desenvolupament per disposar d'un entorn d'integració contínua i desplegament continu, i el monitoratge dels serveis en explotació.

Gestionem la infraestructura com a codi (infrastructure as code) mitjançant la implementació de contenidors basats en Docker.

Apostem i accelerem el desenvolupament al núvol de forma parcial o total, sobre entorns de núvol privat, híbrid o públic.

 Microservice Architectures and Cloud Native Applications