Política de protecció de dades per a usuaris i subscriptors web

Política de protecció de dades per a usuaris i subscriptors web
Última data d’actualització: 04/05/2018


Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a IThinkUPC. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què tractem les dades de caràcter personal obtingudes a través de la present pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius i jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que ens reservem el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que siguin vigents en el moment determinat en què s'accedeixi al web.

 

1. Identificació del titular responsable del tractament

El titular responsable del tractament de les dades d’usuaris i subscriptors és:

ITHINKUPC, SL, SOCIETAT UNIPERSONAL; CIF: B66869033; adreça: c/ Gran Capità, 2-4, edifici Nexus I, planta 0, 08034 Barcelona; a/e de contacte: privacyPolítica de dadesithinkupc.com.

 

2. Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

Tractem les dades personals dels nostres usuaris per a les finalitats següents:

 • Per atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats al web o qualsevol altre mitjà de contacte.
 • Per gestionar les subscripcions a les quals els usuaris es donin d’alta.
 • Per elaborar anàlisis estadístiques, mesuraments i estudis de mercat sobre els productes i serveis oferts per l’empresa, els usuaris i les seves necessitats, tendències, interessos i preferències.
 • Per remetre comunicats comercials: en el moment en què es recopilin les dades personals es demanarà el consentiment a la persona interessada per poder enviar-li informació sobre els productes i serveis de l'empresa. L'usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment comunicant que no vol rebre més comunicacions comercials, seguint les instruccions que s’especifiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

La base legal per al tractament és el consentiment, que es considera atorgat quan s’ha marcat la casella corresponent habilitada a aquest efecte.

El termini de conservació: les dades de la persona interessada seran eliminades un cop hagi estat atesa la seva sol·licitud. Si la persona interessada ha prestat el seu consentiment per a l’enviament de comunicats comercials, les seves dades es conservaran indefinidament, mentre no se’n sol·liciti la supressió.

 

3. Destinataris de les dades personals


L’empresa comunicarà les dades de les persones interessades a tercers en els supòsits següents:

 • Per obligació legal: a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

 

4. Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades s’estan tractant. A continuació, especifiquem els drets de les persones interessades:

 • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En circumstàncies determinades, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En circumstàncies determinades i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: la persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat a IThinkUPC, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Informem del dret que té la persona interessada a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD: www.agpd.es), si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets especificats més amunt.

Per exercir els drets esmentats, la persona interessada pot posar-se en contacte amb IThinkUPC a través de correu postal o electrònic a les adreces especificades a l’apartat 1. A la sol·licitud ha d’especificar la informació següent:

 1. Dades del sol·licitant (nom i cognoms)
 2. Adreça de contacte
 3. Dret que vol exercir
 4. Dades concretes sobre les quals es formula la sol·licitud

En el termini màxim d’un mes resoldrem la sol·licitud i en comunicarem el resultat a través del mateix mitjà que la persona interessada hagi utilitzat inicialment.

 

5. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Com a punt important en aquest sentit, volem recordar-te que els nostres serveis estan certificats per Aenor amb la ISO 27001, que asseguren el manteniment i la millora contínua d'un sistema de gestió de la seguretat de la informació. El sistema de gestió i els controls de seguretat associats conserven la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació mitjançant l'aplicació de processos de gestió del risc i aporta a les parts interessades confiança i tranquil·litat.