Avaluació de rendiment per a Nexus Energía

Analitzem el rendiment de la plataforma Esfera luz de Nexus Energía i oferim recomanacions per optimitzar-la i fer-la evolucionar tecnològicament.


Repte

Nexus Energía, companyia especialitzada en la comercialització d'energia elèctrica i gas natural, necessitava avaluar el rendiment de la seva plataforma Esfera luz, destinada a la contractació d'energia renovable 100 % solar. Aquesta plataforma inclou informació i eines per a la contractació dels seus serveis i el portal de gestió dels seus clients.

Davant de la previsió d'un elevat creixement del nombre d'usuaris a curt termini, volien comprovar que el funcionament i el rendiment del sistema eren correctes, estimar-ne la capacitat màxima i rebre recomanacions sobre possibles optimitzacions i evolucions tecnològiques futures.

Projecte

Hem desenvolupat aquest projecte en les tres fases següents:

  1. Anàlisi del sistema inicial. Hem analitzat l'entorn tecnològic sobre el qual se sustenta la plataforma Esfera luz, així com l'entorn de preproducció sobre el qual s'executarien posteriorment les proves de rendiment. Aquesta anàlisi ens ha permès conèixer l'arquitectura de les infraestructures i sistemes implicats en aquests serveis, i també oferir unes primeres recomanacions d'alt nivell per millorar alguns aspectes rellevants, com per exemple en el camp de la seguretat, la definició de l'esquema de l'entorn o l’increment de la seva escalabilitat.
  2. Realització de proves de rendiment. Les proves de rendiment tenen com a objectiu simular una multitud de visites d'usuaris al portal Esfera luz per comprovar com es comporta davant de l'augment progressiu de càrrega i conèixer quin és el llindar actual que podria arribar a suportar. Per crear el banc de proves, primer hem definit els perfils d'usuaris tipus d'aquest portal i, després, per a cada un dels perfils, n’hem detallat els casos d'ús habituals, és a dir, les seqüències d'operacions que solen realitzar en aquest portal. El següent pas ha estat aprovisionar els servidors de generació de càrrega en màquines virtuals d’IThinkUPC. I finalment hem executat el banc de proves, simulant des de les nostres infraestructures l'accés de milers d'usuaris, que ens ha proporcionat una taula de resultats.
  3. Valoració de resultats i conclusions. Els resultats de les proves de rendiment han evidenciat quins són els factors que penalitzen el sistema a l'hora d'assumir taxes de càrrega intensa i que actuen com a coll d'ampolla. Després de fer-ne la valoració, hem fet una sèrie de recomanacions per millorar la plataforma i garantir-ne el bon funcionament en aquestes circumstàncies.

Resultats

Gràcies a aquest projecte, Nexus Energía coneix quin tipus de càrrega és capaç d'assumir el seu portal Esfera luz en l'actualitat i quines mesures hauria de prendre per fer-lo evolucionar tecnològicament i garantir-ne el bon funcionament en situacions de càrregues superiors.