Migració de l’entorn GiD Simulation de CIMNE a AWS

Facilitem la transformació DevOps amb contenidors i serveis gestionats al núvol d’AWS al Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria.


Repte

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) desenvolupa i ofereix als seus clients l’aplicació GiD, dissenyada per cobrir totes les necessitats comunes en el camp de la simulació numèrica, des del preprocessament fins al postprocessament: modelatge geomètric, definició efectiva de dades d’anàlisi, mallat, transferència de dades al programari d’anàlisi, així com l’anàlisi i visualització de resultats numèrics.

GiD Simulation és l’entorn web on els usuaris poden adquirir GiD i on tenen accessibles tots els serveis de suport relacionats: la documentació del producte, el fòrum de consultes, recursos per a les aplicacions, recursos per automatitzar tasques d’execució diària i la botiga i el lloc de descàrrega de les versions del producte.

Gid logo

Aquest entorn està desplegat en una arquitectura monolítica, i per tal de garantir la disponibilitat i qualitat del servei davant del creixement previst de la demanda de GID, CIMNE es planteja migrar GiD Simulation a Amazon Web Services (AWS) tot aprofitant els serveis gestionats que ofereix i cercant els beneficis següents: reduir els costos d’administració, optimitzar els temps i costos de desplegament, aprofitar les facilitats d’elasticitat i garantir l’alta disponibilitat.

Projecte

Per assolir els objectius anteriors, des d’IThinkUPC hem proposat l’evolució de GiD Simulation a un model basat en contenidors i serveis AWS, per tal de transformar no només l’arquitectura sinó també la manera de realitzar el desenvolupament i el desplegament de noves versions i d’administrar l’entorn.

El projecte s’ha desenvolupat conjuntament en les fases següents:

 • Consultoria inicial per a l’anàlisi de necessitats i revisió de l’arquitectura actual.
 • Disseny de la nova arquitectura i el nou model de treball.
 • Implantació de l’arquitectura i generació d’entorns de preproducció i producció.
 • Transformació de les aplicacions cap a un model de contenidors.
 • Validació de la nova plataforma.
 • Migració i pas a producció.
 • Assessorament en bones pràctiques CI/CD i DevOps.
 • Documentació i traspàs de coneixement.

Dins de l’arquitectura, podem destacar l’ús dels serveis següents:

 • EKS, com a servei gestionat de plataforma Kubernetes, en mode multi-AZ per oferir alta disponibilitat.
 • Cloudfront com a CDN per facilitar l’accés mundial al portal.
 • Servei d’emmagatzematge S3.
 • Synthetics Canaries per a l’execució de processos programats.
 • Bases de dades RDS que també faciliten la reducció de la dedicació del personal de CIMNE a l’administració de la plataforma.

Resultats

GiD Simulation està allotjat a AWS, funciona sobre una arquitectura basada en Kubernetes gestionada seguint la filosofia DevOps. La combinació d’aquests tres elements ha facilitat que:

 1. CIMNE disposi ara d’una plataforma de negoci àgil i escalable. Amb l’adopció del seu primer entorn basat en contenidors han fet el primer pas en el recorregut DevOps.
 2. El fet de disposar d’una arquitectura basada en EKS sobre AWS els permet generar automatismes al voltant de la plataforma i alhora créixer (en volum o en noves aplicacions) de manera àgil i amb poc esforç, cosa que redueix les tasques necessàries d’administració.
 3. La plataforma ha guanyat en disponibilitat i s’ha optimitzat el nombre i volum de recursos necessaris pel seu funcionament.

Aquest projecte ha estat la primera fase d’un pla de transformació de GiD Simulation, gràcies al qual en un futur proper els usuaris podran rebre més serveis en el camp de les simulacions numèriques en modalitat SaaS.