Plataforma de cloud híbrid per a una aerolínia

Facilitem a una companyia aèria el desplegament d'entorns de desenvolupament sobre AWS mitjançant OpenNebula.


Repte

Una línia aèria espanyola, amb seu a Barcelona, disposa d'un gran nombre d'aplicacions implementades per la companyia, amb un gran volum d'equips de desenvolupament.

La varietat de proves funcionals que s’han de dur a terme en les diferents aplicacions implica la creació d'entorns temporals on es puguin executar. La seva generació, dins de l'entorn corporatiu, és un procés lent, per la qual cosa és el coll d'ampolla de les proves. Aquest motiu fa que sorgeixi la necessitat de disposar d'una plataforma que agiliti els desplegaments i doti l'equip de desenvolupament de total autonomia. A més, atès el volum de creixement i, per tant, l'augment del nombre d'entorns a crear, es planteja l'ús de cloud públic AWS com a plataforma dels entorns de proves funcionals.

Plataforma de cloud híbrid per a aerolínia

En la línia de millorar els desplegaments, la companyia ens va demanar la possibilitat de disposar d'una plataforma que permetés la generació d'entorns de desenvolupament àgils i personalitzats per a equips de desenvolupadors de manera autònoma sobre AWS, així com en un futur en la seva plataforma de virtualització basada en VMWare.

Projecte

Vam plantejar l'ús d’OpenNebula com a solució de plataforma de cloud híbrid per satisfer les necessitats del client. A fi de garantir l'èxit de la solució final, ens vam reunir en la fase inicial tant amb l'equip de sistemes com amb els responsables de cada equip de desenvolupadors. En aquesta reunió es van exposar i recollir les necessitats de cada equip, de manera que la solució final plantejada fos acordada per tots els equips que l'haurien d'utilitzar.

L'equip de sistemes, promotor del projecte, era l'encarregat de designar la directriu que calia seguir en els desplegaments i de garantir que les premisses dels desenvolupadors entraven dins del flux d'administració, a fi d’ajudar que l’equip funcionés correctament.

Després d'aquestes reunions de presa de requeriments, es va iniciar la fase de Setup de la plataforma, en la qual es va instal•lar i es va configurar OpenNebula (ONE) com a solució de cloud híbrid. En finalitzar la instal•lació i configuració inicial, es va realitzar una prova de concepte amb els responsables de la fase de disseny per confirmar que la solució cobria les necessitats plantejades en el disseny.

Una vegada concretat l'abast del projecte en la prova de concepte, es van dur a terme diferents tasques per disposar d'una plataforma de cloud híbrid vinculada amb AWS.

En concret es van realitzar les tasques següents:

  1. Configuració del Rebranding per a la visió corporativa.
  2. Configuració de rols amb permisos diferenciats, que permet la parametrització de vistes i accions a realitzar segons cada rol.
  3. Vinculació amb Active Directory vinculant grups d’aquest amb rols d'ONE.
  4. Configuració del Billing (Showback).
  5. Scripting per garantir horaris d’aturada de servidors en AWS.
  6. Disseny i implementació de localització de servidors en AWS creats des de la plataforma d'ONE.
  7. Configuració de variables en la creació de servidors per garantir l'alta en el sistema corporatiu.
  8. Suport al disseny de plantilles en AWS per a la vinculació amb ONE.
Una vegada finalitzades totes les configuracions, vam realitzar sessions de formació per als diferents rols que interactuessin amb la plataforma: administradors, responsables de desenvolupament i desenvolupadors.

Resultats

Un cop implementada aquesta solució, els diferents desenvolupadors poden disposar sota demanda i en autoservei de les infraestructures per a les seves proves funcionals sense que calgui fer peticions a l'equip de sistemes i amb garanties que es troben dins del flux d'administració de la plataforma de la companyia, amb la qual cosa es redueix dràsticament el temps d'aprovisionament a minuts, desplegant amb un sol clic els diferents blueprints o servidors virtuals.

Les infraestructures sempre són fàcilment localitzables dins del cloud públic AWS i amb garanties d’aturada en horaris establerts.

Els diferents grups de desenvolupadors disposen sempre del cost de les seves proves, amb la qual cosa des del punt de vista empresarial tothom és conscient del cost de les proves.

L'equip de sistemes té la tranquil•litat que les proves funcionals s'executen en un entorn controlat, encara que desatès, i coneix la despesa de cadascun dels equips de desenvolupament a fi de garantir l'optimització de les proves.