Serveis gestionats de sistemes en el Parc Taulí

Oficina de gestió de serveis TIC i de suport tecnològic, per a la administració dels sistemes, servidors i xarxa a més de 4.500 usuaris.


Repte

La Corporació Sanitària Parc Taulí, té la missió de prestar assistència sanitària a una població de 400.000 ciutadans i per dur-la a terme requereix d’infraestructures i sistemes d’informació per gestionar la informació generada, així com de professionals de les TIC que les gestioni i garanteixi la disponibilitat i bon funcionament de les dades i el serveis corporatius.

Projecte

S’implementa una oficina de gestió de serveis TIC i de suport tecnològic, formada per un equip desplaçat de 4 enginyers residents i la coordinació d’un perfil Service Manager certificat per ITIL (V3 Expert), ISO 27000, ISO 20000. Les tasques encomanades a l’oficina són:

  • La gestió d’incidències i usuaris, amb un volum de 4.000 tiquets anuals generats per una població de 4.500 usuaris.
  • La gestió de sistemes i servidors, dimensionat en 400 servidors d’aplicacions.
  • La gestió de xarxa i seguretat, dimensionat en 160 equips i 5.000 punts d’accés.
  • La gestió d’un catàleg de serveis TIC format per més de 60 referències.

Resultats

L’assoliment dels nivells de servei que requereix l’hospital pel funcionament correcte de la seva activitat interna, que incideix positivament en els resultats de l’assistència sanitària, en la satisfacció dels seus professionals i pacients, i en el prestigi de l’entitat.