Universitat Corporativa d'Asepeyo

Plataforma d'Universitat Corporativa de formació on-line, basada en Moodle, integrada amb els sistemes d'informació d'ASEPEYO.


Repte

Asepeyo és una mútua d'accidents de treball i malalties professionals, que vehicula la seva formació a través de la seva Universidad Corporativa de Asepeyo (UCA).

Amb la voluntat de donar resposta a les noves necessitats i reptes que es plantegen en l'escenari de fomentar els espais col·laboratius en el procés de aprenentatge virtual, la UCA decideix realitzar, en una primera fase, una anàlisi comparativa entre la seva plataforma actual i les principals alternatives del mercat, cercant la millor solució per a l'evolució de la plataforma, d'acord amb els seus requeriments.

La conclusió de l'anàlisi és recomanar la introducció d'un nou entorn tecnològic basat en Moodle, amb més funcionalitats, robust i fiable, per a un ús intensiu de la plataforma, que aporti majors beneficis a la seva organització, tant per als seus col·laboradors interns com també per als col·lectius externs.

Projecte

En línia amb l'aposta que fa la UCA per l'actualització de la seva plataforma de docència virtual, aportem com a base la nostra solució ATENEA, basada en la plataforma de programari lliure Moodle, adaptant-la a les necessitats específiques d'Asepeyo i integrant-la en el seu entorn de sistemes d'informació.

La proposta inclou solucions en tres àmbits diferenciats:

Àmbit projecte:

 • Disseny i implantació de la plataforma, amb el desenvolupament de funcionalitats específiques per a Asepeyo:
 • Disseny i desenvolupament d'una pàgina inicial de l'usuari amb informació visual rellevant sobre l'estat i desenvolupament del seu Pla de Formació, i accés a eines de comunicació.
 • Disseny i desenvolupament de plantilles d'interfície web adaptades a la tipologia de les diverses accions formatives.
 • Disseny i desenvolupament d'eines de seguiment i gestió de la qualitat de les accions formatives: informes de seguiment i avaluació, indicadors i estadístiques.
 • Adaptació de la imatge gràfica a la imatge corporativa.
 • Integració i sincronització de la plataforma amb els sistemes d'informació de gestió de recursos humans d'Asepeyo (Meta4) i amb el gestor de continguts de Biblioteques, amb funcionalitats de single-sign-on.
 • Disseny de les proves pilot pels col·lectius intern i extern
 • Disseny de l'estratègia de migració des de l'anterior plataforma cap a la nova proposada per nosaltres.

Àmbit formació:

 • Realització de mòduls de formació per als diferents perfils d'usuaris de la plataforma.
 • Suport a la gestió del canvi i acompanyament.

Àmbit serveis:

 • Explotació de la plataforma en modalitat SaaS

Resultats

La Universitat Corporativa d'Asepeyo, com a resultat d'aquest projecte, disposa de més activitats avaluatives individuals i col·laboratives en el procés d'aprenentatge virtual i disposa d'una eina que evoluciona amb actualitzacions constants alliberades per la comunitat Moodle i que nosaltres revisem i integrem en la nostra plataforma.

Aquest model permet a ASEPEYO fer focus en el seu model pedagògic i continguts formatius, maximitzant el valor per als seus usuaris.