El perfil del contractant és un espai de difusió que té per finalitat assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la nostra activitat contractual.

En aquest espai trobaràs tota la informació relativa a la nostra activitat contractual, com els anuncis de licitació, plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques, adjudicacions, així com qualsevol altra documentació necessària per a licitar.

Unitat de contractació administrativa

Edifici Nexus I
C/Gran Capità 2-4, Planta baixa
08034 Barcelona
Telf: 935 521 100
licitacionsPerfil del contractantithinkupc.com