IThinkUPC garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal.

El fet d’omplir qualsevol formulari i enviar-lo a IThinkUPC suposa que l’Usuari consenteix que les dades facilitades s’incloguin a les bases de dades de l’entitat i siguin tractades d’acord amb la finalitat de gestionar la petició de la qual es tracti, remetre-li informació per qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de comunicacions comercials o de màrqueting a través de mitjans electrònics (correu electrònic, etc.) sobre solucions, productes i serveis propis que millor s’ajustin al seu perfil particular.

La falta de comunicació d’una única dada que s’assenyala al formulari com obligatòria suposarà la impossibilitat de tramitar la petició de la qual es tracti.

L’Usuari és l’únic que respon de la veracitat i correcció de les dades enviades a IThinkUPC que hauran de referir-se a la seva pròpia persona i que seran cancel·lades un cop deixin de ser necessàries per a la finalitat a la qual es destinen.

El consentiment atorgat pel titular és revocable i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, dirigint-se per escrit a IThinkUPC a l'adreça: C/Gran Capità 2-4, Edifici Nexus I, Planta Baixa, 08034 Barcelona o al correu electrònic lopdPolítica de dadesithinkupc.com.

El Client es compromet a comunicar a IThinkUPC amb la major brevetat possible qualsevol baixa d’un usuari o canvi que pogués produir-se en relació a les persones de contacte designades o codis d’accés. IThinkUPC declina tota responsabilitat que es pogués derivar d’un incompliment per part de l’Usuari d’allò previst anteriorment.

Per últim, IThinkUPC informa a l’Usuari que pot procedir a recollir dades de navegació no qualificades com de caràcter personal, tals com el tipus de navegador, sistema operatiu utilitzat, nombre de visites, pàgines visitades, etc. Tal informació serà utilitzada únicament amb finalitats estadístiques.