Migració de serveis de l’IOC a Amazon Web Services

Migrem quatre serveis clau de l’Institut Obert de Catalunya (Portal, Campus, Secretaries i ePortafoli) al núvol d’AWS.


Repte

L’Institut Obert de Catalunya (IOC) és l’institut d’ensenyament a distància del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que posa a l’abast de les persones una àmplia oferta formativa que els permet estudiar d’una manera flexible i adaptada a les seves necessitats.

La Direcció de l’IOC volia aprofitar els avantatges del cloud públic per millorar la qualitat i l’escalabilitat d’alguns dels seus serveis. Els escollits van ser els quatre serveis relacionats amb la Gestió Acadèmica i la plataforma d’Aprenentatge: el Portal web, el Campus, les Secretaries Acadèmiques dels diferents centres i l’ePortafoli de l’estudiant.

En aquest context se’ns va plantejar dur a terme aquest projecte, que vam anomenar Projecte de migració del servei IOC a AWS, per aprofitar tota l’experiència prèvia satisfactòria que havíem obtingut fent la migració d’altres serveis al núvol dins del Departament d’Ensenyament (ÀGORA, ODISSEA, etc.).

El nou servei IOC havia de disposar d’una nova arquitectura per poder adaptar-se a:

 • Les necessitats variables de càrrega del servei (escalabilitat i cost).
 • La qualitat i el temps de resposta del servei (robustesa, resiliència i confiabilitat).

Projecte

L’objectiu final del projecte era dur a terme una migració a AWS en modalitat Lift & Shift dels quatre serveis de l’IOC (Portal, Campus, Secretaries i ePortafoli) amb un mínim de canvis en el software.

Per assolir aquest objectiu, des d’IThinkUPC vam proposar una estratègia de migració dels serveis de l’IOC a AWS, basada en les bones pràctiques de migracions de serveis al núvol d’AWS, que compta amb les fases següents:

Fase 1. Analitzar la conveniència de migrar a AWS: en aquesta fase vam dur a terme l’assessorament necessari per escollir els serveis d’AWS i dissenyar l’arquitectura que més s’adeqüés a les necessitats de l’IOC. Algunes de les tasques més rellevants van ser:

 • Dissenyar i implementar una arquitectura del servei més adient a les necessitats reals del servei i aprofitar tota la potencialitat d’AWS sense canvis significatius en el software. En concret, es van usar principalment els següents serveis AWS: servidors EC2, emmagatzematge EFS, bases de dades RDS Serverless i frontends en Auto-Scalling Groups (ASG).
 • Analitzar els costos de la nova infraestructura en els diferents perfils de consum identificats.
 • Dissenyar les adaptacions necessàries del software.
 • Identificar, planificar i executar totes les POC (proves de concepte) necessàries, tant tècniques com funcionals.

Fase 2. Traslladar els serveis a AWS: un cop validada la conveniència i la viabilitat de la migració per abordar aquesta fase es va decidir migrar primer en bloc els serveis Portal, Campus i ePortafoli i, just a continuació, el servei Secretaria. Algunes de les tasques més rellevants van ser:

 • Crear la nova infraestructura sobre AWS segons el resultat de la Fase 1.
 • Implementar les adaptacions del software IOC.
 • Definir i validar l’estratègia de migració cap a AWS.
 • Fer proves de migració dels quatre serveis.
 • Fer proves de rendiment dels quatre serveis.
 • Executar la migració segons l’estratègia aprovada prèviament.

Fase 3. Optimitzar la plataforma IOC AWS: un cop els quatre serveis van estar en marxa, vam continuar monitoritzant la infraestructura i els seus costos i hem identificat propostes d’optimització i reducció de costos. El procés d’optimització ha de ser un procés constant després de la posada en marxa i en els anys successius.

Resultats

La nova plataforma de serveis de l’IOC al núvol d’AWS, administrada per IThinkUPC, té els avantatges següents:

 • Capacitat de continuar creixent pel que fa a volum i nous serveis.

 • Escalabilitat automàtica segons la demanda.

 • Reducció dels costos de manteniment.

 • Adaptació als nous estàndards d’integració contínua.

 • Millora de la seguretat.